Jos olet huolissasi läheisestäsi, luota vaistoosi. Jos tuntuu siltä, että jokin on pahasti vialla, on parempi kysyä asiantuntijan mielipidettä kuin jäädä yksin asian kanssa.
Teemu Männynsalo: Miten läheinen voi edistää sairastuneen hoitoon hakeutumista?

Läheisillä on suuri rooli oireiden varhaisessa tunnistamisessa, sillä skitsofrenialle, kuten monille muillekin psykoottisille sairauksille on ominaista, että oireista kärsivä ei itse tunne itseään sairaaksi. Riittävän aikainen hakeutuminen asianmukaiseen hoitoon voi estää akuutin sairausjakson, vähentää uusiutumisriskiä ja parantaa ennustetta.

Miten hakeutua hoitoon?
Jos epäilet, että läheiselläsi saattaa olla skitsofrenian varhaisoireita, on tarpeellista hakea asiantuntija-apua. Diagnoosin voi tehdä vain psykiatri. Mielenterveyden ongelmissa on syytä kääntyä ensiksi terveyskeskuslääkärin, työterveyslääkärin tai opiskelijaterveydenhuollon puoleen. He päättävät, tarvitaanko erikoislääkärin tutkimuksia. Neuvoa voi kysyä myös mielenterveysjärjestöiltä.

Yleensä skitsofreniaan sairastuneita hoidetaan sairaalassa vain sairauden akuutissa vaiheessa, mutta muutoin hoitoa toteutetaan avohoidossa.
Päivi Rissanen: Mikä neuvoksi, jos sairastunut kieltäytyy hakeutumasta hoitoon?

Teemu Männynsalo: Minkälaisia tavoitteita skitsofrenian hoidossa on?

Terveyskeskuslääkäri / työterveyslääkäri

Sairastunut tapaa todennäköisesti ensimmäiseksi oman terveyskeskuslääkärin, työterveyslääkärin tai opiskelijaterveydenhoitajan. He osaavat tarvittaessa lähettää sinut erikoislääkärin hoitoon, ja voivat myös hoitaa sinua silloin kun sinulla on muita terveydellisiä ongelmia.

Seuraavat ammattihenkilöt tavataan todennäköisesti diagnosoinnin jälkeen.

Psykiatri

Psykiatri on mielenterveyden häiriöihin erikoistunut lääkäri. Hän tekee diagnoosin ja keskustelee kanssasi hoidostasi. Ota yhteyttä omaan psykiatriisi, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka liittyvät sairauteesi, sen hoitoon tai lääkkeiden mahdollisiin haittavaikutuksiin.

Psykologi

Psykologi on erikoistunut ihmisen käyttäytymisen ja psyykkisten toimintojen tutkimiseen. Mielenterveyden häiriöihin erikoistuneet psykologit toimivat yleensä sairaaloissa, avoterveydenhuollossa tai yksityisinä psykoterapeutteina. He eivät määrää lääkkeitä, ellei heillä ole myös lääkärin koulutusta.

Psykiatrian sairaanhoitaja

Kaikista psykiatrisen hoidon ammattilaisista tapaat todennäköisesti kaikkein useimmin psykiatrian sairaanhoitajaa. Hän huolehtii siitä, että saat lääkkeesi, ja kannustaa sinua ottamaan ne oikein. Hän myös arvioi hoidon tehoa ja seuraa sen mahdollisia haittavaikutuksia.

Apteekkihenkilökunta

He auttavat lääkitystä koskevissa kysymyksissä. Jos potilas tarvitsee muita lääkkeitä johonkin toiseen vaivaan, farmaseutti tietää, mitä lääkkeitä voi käyttää yhtä aikaa psykoosilääkkeittesi kanssa.

Lisäksi apua, tukea ja neuvoja voi hakea:

Auttavat puhelimet, esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin, Mielenterveyden Keskusliiton vertaistukipuhelin, Nuorten Kriisipisteen kriisipuhelin ja Omaiset mielenterveystyön tukena -puhelinpalvelu

Mielenterveyden Keskusliitto

Suomen Mielenterveysseura

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

Mielenterveysyhdistys Helmi

Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund rf (FSPC)

Skitsofrenian hoidon perustana on psykiatrin ja moniammatillisen työryhmän tekemä, tutkimukseen perustuva kirjallinen potilaan ja hänen lähiomaistensa tarpeet huomioiva, säännöllisesti tarkistettava hoitosuunnitelma.

Skitsofrenian hoito perustuu

– pitkäjänteiseen, luottamukselliseen hoitosuhteeseen
– yksilölliseen, potilaan ja hänen lähiomaistensa tarpeet huomioon ottavaan, säännöllisesti tarkistettavaan hoitosuunnitelmaan.

Hoitosuunnitelma sisältää yleensä seuraavat kokonaisuudet:

Lääkitys
Neurologinen tutkimus
Sopeutumisvalmennus
Potilaan somaattisen terveydentilan selvitys, ja mahdollisten muiden sairauksien hoitaminen yhteistyössä perusterveydenhuollon ja somaattisen erikoissairaanhoidon kanssa.
Sosiaalisten taitojen harjoittelu osana kuntoutusta
Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Psykoterapia
Yksilöterapia
Perheterapia

Teemu Männynsalo: Skitsofrenian hoitosuunnitelma

Teemu Männynsalo: Mikä on läheisen rooli hoitosuunnitelman luomisessa?

Päivi Rissanen: Hoitosuunnitelma ja läheisen rooli sen tekemisessä

Päivi Rissanen: Minkälaisia tavoitteita hoidolle tulisi asettaa?

Tulosta tästä mukaan hoitosuunnitelma
(PDF-tiedostot koneelle tallennettavaksi ja tulostettavaksi)

Tulosta tästä mukaan kysymyksiä hoitotapaamisten tueksi
(PDF-tiedostot koneelle tallennettavaksi ja tulostettavaksi)

Hoito

 • Kysy tuleeko perhe olemaan mukana neuvotteluissa, jotka koskevat läheisen sairautta, sen hoitoa ja kuntoutusta?
 • Selvitä kuinka usein perheenjäsenet voivat ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja mitkä ovat parhaimmat ja luotettavimmat tavat?
 • Selvitä kuka voi vastata kysymyksiin silloin kun hoidon vastuuhenkilö ei ole tavoitettavissa?

Diagnoosi ja hoito-ohjelma

 • Jos et ole varma, voit kysyä mikä on diagnoosi? Kuinka se tehdään ja kuinka varma diagnoosi on?
 • Jos diagnoosi on alustava, mitkä ovat muut mahdollisuudet, joita myös harkitaan ja miksi? Kuinka nopeasti kerrotaan yksityiskohtaisempi arvio?
 • Millainen on sairauden luonne ja ennuste lääketieteelliseltä kannalta katsottuna?
 • Mitä tiedetään sairauden syistä ja aiheuttajista?
 • Millainen hoito- ja kuntoutusohjelma on auttavin, kuinka sitä toteutetaan käytännössä, mitä sillä tullaan saavuttamaan ja millä aikavälillä?
 • Millaista terapiaa on suunniteltu käytettäväksi?
 • Mistä voi päätellä, että potilas hyötyy hoidosta ja kuinka nopeasti merkit siitä tulevat esiin?
 • Tarvitaanko muiden asiantuntijoiden kuten neuropsykologin tai sosiaalialan ammattilaisten palveluita?
 • Onko muut elimelliset viat poissuljettu ja fyysiset sairaudet tutkittu ja huomioitu?

Lääkitys

 • Millainen lääkitys on valittu käytettäväksi?
 • Lääkkeen nimi ja annostuksen määrä?
 • Millainen on tämän lääkkeen vaikutus ja mitä sillä tullaan saavuttamaan?
 • Mitkä ovat tähän lääkitykseen liittyvät riskit?
 • Millaisia haittavaikutuksia lääke aiheuttaa?
 • Onko muita lääkkeitä, jotka saattavat olla sopivia? Miksi valittu lääke on sopivin?
 • Kuinka lääkitystä sekä siihen liittyviä oireita tarkkaillaan?
 • Mistä tiedetään, että lääkkeen annosta pitää nostaa, alentaa tai lääkettä vaihtaa?

Avohoito ja omaisten tuki

 • Miten avohoito toteutuu käytännössä?
 • Tehdäänkö hoidosta ja sen seurannasta perheen kanssa yhteinen sopimus sekä hoitosuunnitelma?
 • Minne ja keneen voi ottaa yhteyttä, kun potilaan käytöksessä ilmenee muutoksia?
 • Mitä vaihtoehtoja on, jos potilas kieltäytyy hoidosta?

Tulevaisuus

 • Millaiset ovat tulevaisuuden ennusteet?
 • Miten sairastunutta ja hänen kuntoutumistaan voi tukea?

Päivi Rissanen: Kokonaisvaltainen skitsofrenian hoito – mistä se koostuu?

Skitsofreniapotilaita hoidetaan ensisijaisesti avohoidossa. Lääkehoito ja terapiahoitomuodot tukevat kuntoutumista.

Päivi Rissanen: Mistä asioista toimiva avohoito koostuu?

Teemu Männynsalo: Lääkehoitojen rooli skitsofrenian hoidossa

Psykoosilääkkeet

Psykoosilääkkeet ovat tehokkain tapa saada skitsofrenian erilaiset oireet (kuten aistiharhat, harhaluuloisuus ja ajatushäiriöt) hallintaan. Näiden lääkkeiden valikoima on hyvin laaja, ja ennen kuin sopiva lääke löydetään, voidaan joutua kokeilemaan useita eri vaihtoehtoja. Lääkkeiden käyttöä on jatkettava, vaikka vointi olisikin jo parempi. Usein tauti uusiutuu onnistuneen hoidon jälkeen juuri siitä syystä, että lääkkeiden ottaminen on lopetettu tai niitä ei käytetä oikein.

Skitsofrenialääkkeiden valikoima on laaja, ja psykiatrin olisi kyettävä löytämään niistä se, joka sopii parhaiten juuri tälle potilaalle. Sopiva lääkehoito haetaan lääkärin ja potilaan yhteistyönä. Valintaan vaikuttavat monet tekijät – kuinka hyvin lääke pitää oireesi kurissa, aiheuttaako se kestämättömiä haittavaikutuksia ja miltä hoito sinusta itsestäsi tuntuu. Siksi onkin erittäin tärkeää, että psykiatrille kerrotaan, mitä kaikkein eniten hoidolta odotetaan.

Ketään ei voi pakottaa käyttämään pitkäaikaista lääkehoitoa, mutta monet sairastuneista ovat sitoutuneita siihen, koska hoidon hyödyt ovat haittapuolia suuremmat.

Teemu Männynsalo: Mitkä asiat vaikuttavat lääkehoidon valintaan?

Päivi Rissanen: Lääkehoitoon liittyvät haasteet

Teemu Männynsalo: Lääkehoidon toteutumisen keskeisimmät haasteet

Päivi Rissanen: Mitä läheisen olisi hyvä tietää lääkehoidosta?

Päivi Rissanen: Millä keinoilla läheinen voi tukea lääkehoidon toteutumista?

Psykososiaaliset hoitomuodot

Psykoosilääkkeiden rinnalla käytetään yleensä myös muita hoitomuotoja. Joitakin niistä kutsutaan psykososiaalisiksi hoitomuodoiksi. Tavoitteena on vähentää skitsofrenian oireita, estää taudin uusiutuminen sekä auttaa sairastunutta huolehtimaan lääkityksestä ja rakentamaan elämää uudelleen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisen käyttäytymisterapian päätavoite on muuttaa epäterveitä ajatus- tai käyttäytymismalleja, joita sairastuneelle on saattanut kehittyä.

Psykoterapia

Psykoterapeutti rohkaisee potilasta käymään läpi kaikkein vaikeimpia ja tuskallisimpia tunteita ja kokemuksia. Sellaisia voivat olla esimerkiksi yleiset ahdistuneisuuden ja masennuksen tunteet tai erityisen traumaattiset tapahtumat potilaan menneisyydessä. Psykoterapia voi auttaa potilasta tulemaan toimeen tiettyjen oireiden, kuten ahdistuneisuuden, pelkojen, masennuksen tai tunne-elämän ongelmien kanssa.

Perheterapia

Tutkimukset ovat osoittaneet, että perheen tiivis osallistuminen sairastuneen hoitoon voi lykätä tai jopa estää skitsofrenian uusiutumista, mikäli sairastuneella on kiinteät perhesuhteet. Mahdollisimman monen perheenjäsenen pitäisi osallistua perheterapiaan. Tavoitteena on lievittää perhe-elämään liittyvää stressiä ja voimakkaita tunteita, jotka voivat pahentaa skitsofrenian oireita.