Miten psykoosin ennakko-oireet tulisi huomioida sairastumisen jälkeen?

Psykoottistyyppiset oireet ovat väestössämme suhteellisen yleisiä ja johtavat harvoin varsinaisen psykoosisairauden kehittymiseen. Skitsofreniadiagnoosin jälkeen ennakko-oireiden muistaminen on kuitenkin erityisen tärkeää, sillä se antaa sairastuneelle itselleen, läheisille sekä hoidosta vastaavalle taholle mahdollisuuden reagoida psykoosin uusiutumisesta kertoviin varomerkkeihin yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Lue lisää »

Kognitiivisten oireiden huomioiminen yhä tärkeämpi osa skitsofrenian hoitoa

Skitsofreniaa pidetään nykytutkimuksen valossa yhä enenevässä määrin neuropsykiatrisena sairautena, joka syntyy tavallisimmin psyykkisten, biologisten ja erilaisten ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.  Skitsofrenian hoidon keskeisenä tavoitteena on perinteisesti ollut sairauden positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin vaikuttaminen. 2000-luvulla alettiin kuitenkin kiinnittää yhä enemmän huomiota myös sairauden kognitiivisiin ongelmiin, koska niiden todettiin olevan potilaille hankalia ja vaikuttavan heidän arkipäiväänsä monella tapaa.

Lue lisää

Skitsofrenian oireet moninaisia ja yksilöllisiä

Skitsofrenia aiheuttaa eri ihmisillä erilaisia oireita. Joillakin ilmenee kaikkia oireita, toisilla vain muutamia. Yleensä oireet ilmaantuvat ensimmäisen kerran nuoruusiässä tai varhaisessa aikuisiässä. Ennen varsinaista skitsofrenian puhkeamista eli ennen ensimmäistä psykoottista sairausjaksoa voi esiintyä erilaisia ennakko-oireita. Nämä oireet voivat olla monenlaisia ja niitä voi myös olla muiden psyykkisten sairauksien yhteydessä.

Lue lisää

Sairauteen liittyy useita ennakko-oireita

Ainakin kolmella neljästä skitsofreniaan sairastuneesta ilmenee erilaisia ennakko-oireita kuukausia tai jopa vuosia ennen ensimmäistä psykoosia. Hakeutuminen asianmukaiseen hoitoon jo tässä vaiheessa olisi tärkeää hoidon onnistumisen kannalta.

Lue lisää

Skitsofrenian diagnosointi vie aikaa

Vaikka skitsofrenia on paljon oireita aiheuttava häiriö, sen alkamisajankohdan määrittäminen ei ole yksiselitteistä. Alkamisajankohta on määritelty usealla eri tavalla: ensimmäisten oireiden ilmeneminen, ensimmäisten psykoottisten oireiden alkaminen, ensimmäinen sairaalahoito, ensimmäinen sairaalahoito psykoosi- tai skitsofreniadiagnoosin perusteella.

Lue lisää

Skitsofrenian kulku ja ennuste yksilöllisiä

Skitsofrenian kulku yksittäisellä potilaalla on vaihteleva sairauden yksilöllisen luonteen vuoksi. Lisäksi sairauden kulkuun vaikuttavat oma motivaatio sekä perheen ja muun ympäristön asenteet ja tuki. Sairauden tarkkaa ennustetta on hyvin vaikea arvioida etukäteen.

Lue lisää