Skitsofrenian oireet moninaisia ja yksilöllisiä

Skitsofrenia aiheuttaa eri ihmisillä erilaisia oireita. Joillakin ilmenee kaikkia oireita, toisilla vain muutamia. Yleensä oireet ilmaantuvat ensimmäisen kerran nuoruusiässä tai varhaisessa aikuisiässä. Ennen varsinaista skitsofrenian puhkeamista eli ennen ensimmäistä psykoottista sairausjaksoa voi esiintyä erilaisia ennakko-oireita. Nämä oireet voivat olla monenlaisia ja niitä voi myös olla muiden psyykkisten sairauksien yhteydessä. 

”Läheisellä merkittävä rooli varhaisten oireiden tunnistamisessa”

Läheisillä on suuri rooli oireiden varhaisessa tunnistamisessa, sillä skitsofrenialle, kuten monille muillekin psykoottisille sairauksille on ominaista, että oireista kärsivä ei itse tunne itseään sairaaksi. Pelon tai häpeän vuoksi sairastunut saattaa helposti torjua ajatuksen hoitoon hakeutumisesta.

Perinteisesti skitsofrenian oireet on jaettu positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin. Positiivisia oireita ovat aistiharhat, harhaluulot, hajanainen puhe ja käytös. Negatiivisiin oireisiin kuuluvat puheen köyhtyminen, tahdottomuus ja tunne-elämän latistuminen.

Skitsofrenian oireet voidaan jaotella myös havaintokykyyn tai käyttäytymiseen liittyviin häiriöihin, tunne-elämän oireisiin tai kognitiivisiin puutoksiin.

Havaintokyvyn häiriöt

Aistiharhat
Aistiharhat eli hallusinaatiot ovat aistimuksia, jotka koetaan todellisina ilman ulkoista, aistinelimeen kohdistuvaa ärsykettä. Aistiharhoista yleisimpiä ovat erilaiset kuuloharhat, jolloin potilas kuulee yksittäisiä sanoja tai puhetta. Skitsofrenialle varsin tyypillisessä kuuloharhassa puheääni kommentoi henkilön käytöstä tai toistaa hänen ajatuksiaan. Joskus ääniä kuuleva voi keskustella äänten kanssa tai naureskella niille. Kuuloharhojen lisäksi skitsofreniaa sairastavalla voi ilmetä myös näköharhoja tai joskus harvemmin myös tunto-, haju- tai makuharhoja.

Harhaluulot
Harhaluulot ovat perusteettomia uskomuksia, joista potilas pitää itsepäisesti kiinni. Erilaiset harhaluulot saattavat hallita potilaan koko ajatusmaailmaa ja vaikeuttaa monin tavoin hänen sosiaalista toimintakykyään.

Ajattelun ja puheen häiriöt
Ajatustoiminnan häiriöt voivat liittyä ajatusten sisältöön, rakenteeseen tai koko ajatusprosessiin. Häiriöt ilmenevät tyypillisesti erilaisina harhaluuloina eli deluusioina.

Hajanainen puhe
Ajatusten rakenteen häiriöt huomataan yleensä potilaan puheesta tai kirjoituksesta. Puhe on hajanaista ja epäloogista, ja jopa yksittäisten lauseiden yhtenäisyys katoaa. Vaikeasta skitsofreniasta kärsivä voi keksiä myös omia sanoja tai matkia äsken kuulemaansa puhetta.

Puheen köyhtyminen
Puheen köyhtymisellä tarkoitetaan spontaanin puheen vähäisyyttä tai puuttumista kokonaan. Potilas voi kokea, että hänen mielensä on täysin tyhjä ilman mitään ajatuksia.

Käyttäytymisen häiriöt

Hajanainen käytös
Ajatusprosessin häiriöt voivat ilmetä hajanaisena motoristisena tai sosiaalisena toimintana, joka estää tehtävien järjestelmällisen ja suunnitelmallisen toteuttamisen. Potilaalla saattaa esiintyä outoa tilanteeseen sopimatonta käyttäytymistä, esimerkiksi toistuvia irvistyksiä tai toisen ihmisen liikkeiden matkimista.

Tahdottomuus
Tahdottomuus ja spontaanin aktiivisuuden puuttuminen kuuluvat skitsofrenian negatiivisiin oireisiin. Tämä hankaloittaa yksinkertaistenkin toimintojen tekemistä, kuten pukeutumista tai itsestään huolehtimista. Tahdotonta potilasta on toistuvasti ja aktiivisesti kannustettava liikkumaan tai suoriutumaan päivittäisistä askareista, muuten hän saattaa jäädä tunneiksi istumaan paikalleen.

Tunne-elämän oireet

Anhedonia
Anhedoniaan liittyy kyvyttömyys kokea erilaisia tunnetiloja. Anhedoniasta kärsivät skitsofreniapotilaat eivät pysty tuntemaan mielihyvää. Potilaalla voi esiintyä myös vaikeuksia tuntea ahdistavia ja tuskallisia tunteita.

Tunneilmaisun latistuminen
Skitsofreniapotilailla esiintyvä tyypillinen negatiivinen oire on tunneilmaisun latistuminen. Potilas ei pysty kasvonilmeillään, eleillään, äänensävyillään tai katsellaan viestittämään erilaisia tunnetiloja.

Epäsopiva tunneilmaisu
Skitsofreniapotilailla saattaa esiintyä tilanteeseen nähden epäsopivaa tunneilmaisua, esimerkiksi naureskelua ystävän kuolemasta kuultaessa. Outoihin sekä hämmentäviin kokemuksiin potilaat reagoivat usein joko vetäytymällä tilanteesta tai toisaalta kiihtyneellä ja sekavalla käytöksellä.

Masennusoireet

Huomattavalla osalla skitsofreniapotilaista esiintyy merkittäviä masennusoireita. Masentuneisuus voi esiintyä akuutin psykoosin yhteydessä tai psykoottisen jakson jälkeen.

Kognitiiviset puutokset
Skitsofreniapotilailla on usein monenlaisia toimintakyvyn häiriöitä, kuten muistiin, keskittymiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä häiriöitä. Lisäksi kognitiivisiin puutoksiin kuuluvat uuden oppimiseen, tiedon vastaanottoon ja käsittelyyn sekä päätöksenteon vaikeuteen liittyvät ongelmat. Kognitiivisista puutoksista aiheutuu potilaalle monenlaisia ongelmia, koska ne vaikeuttavat merkittävästi uusien taitojen oppimista ja päivittäisistä arkiaskareista selviytymistä. Vaikeudet kognitiivisissa toiminnoissa ovatkin saaneet lisääntyvää huomiota skitsofrenian hoidossa.