Hoidon vaikuttavuus skitsofreniassa

Professori Jari Tiihonen kertoo, millaista on vaikuttava hoito skitsofreniassa nykypäivänä ja miten se tulisi huomioida hoitopäätkösenteossa.

Lue lisää

Video: Hoitosuunnitelma skitsofrenian hoidossa

Psykiatrinen sairaanhoitaja Antti Koivunen Helsingin kaupungilta kertoo hoitosuunnitelmasta ja sen tärkeydestä skitsofrenian hoidossa. Videolla käsitellään myös hyvän hoitosuunnitelman tunnuspiirteitä ja sitä, miten läheisiä voidaan hyödyntää hoitosuunnitelman laatimisessa.

Lue lisää

Video: Psykiatrin näkökulmaa skitsofreniahoidon valintaan

Psykiatrian erikoislääkäri Julius Maaskola kertoo, minkälaisia asioita skitsofrenian hoidon valinnassa tulisi huomioida ja miten sairauden luonne vaikuttaa lääkärin hoitopäätöksentekoon. Videolla käydään myös läpi hoidolle asetettavia tavoitteita ja hoidon seurannan parhaita käytäntöjä.

Lue lisää

Onnistunut kuntoutus skitsofreniassa – mitä se on ja mitä siihen tarvitaan?

Skitsofrenian kuntoutuksessa pyritään pitkällä tähtäimellä sairastuneen toimintakyvyn parantamiseen ja tarjoamaan keinoja sairauteen liittyvien oireiden tai haittojen kanssa selviytymiseen. Nykypäivän kuntoutuksessa painotetaan entistä enemmän moniammatillista lähestymistapaa, jossa perhe- ja verkostokeskeisyys on yhä tärkeämpää.

Lue lisää

Vaihtoehtoiset lääkemuodot mahdollistavat skitsofrenian hoidon toteutumisen

Lääkehoidolla on erittäin tärkeä asema skitsofrenian onnistuneessa hoidossa. Lääkehoidon tavoitteena on psykoottisten oireiden esiintymisen estäminen tai niiden helpottaminen, potilaan todellisuudentajun palauttaminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä elämänlaadun parantaminen. Tärkein yksittäinen syy sairausjakson äkilliseen uusiutumiseen on lääkkeen epäsäännöllinen käyttö tai lääkkeen käytön lopettaminen omin päin. Lääkehoito on mahdollista toteuttaa suun kautta päivittäin annosteltavalla lääkityksellä, mutta vaihtoehtoiseksi hoitomuodoksi on kehitetty myös pitkävaikutteisia lääkemuotoja tukemaan hoidon toteutumista.

Lue lisää

Milloin hakeutua hoitoon?

Hoitoon kannattaa hakeutua heti, jos potilaalla on havaittavissa skitsofrenialle ominaisia aistiharhoja, harhaluuloja, ajatuksia tai puhehäiriöitä. Riittävän aikainen hakeutuminen asianmukaiseen hoitoon voi estää akuutin sairausjakson.

Lue lisää

Hoito perustuu biologisiin, psykoterapeuttisiin ja psykososiaalisiin hoitomuotoihin

Skitsofrenia on pitkäaikainen, usein elinikäinen sairaus. Myös sen hoito on taudin lievenemisvaiheista huolimatta yleensä pitkäaikaista.

Lue lisää

Lääkehoidot lyhentävät sairausjaksoja ja estävät niiden uusiutumisen

Skitsofrenian hoito on yleensä useiden hoitomuotojen yhdistelmä. Valtaosa skitsofreniaan sairastuneista hyötyy antipsykoottisten lääkkeiden käytöstä. Lääkkeiden avulla voidaan merkittävästi lyhentää akuuttien sairausjaksojen kestoa sekä useiden potilaiden kohdalla myös estää uusien akuuttien sairausjaksojen ilmeneminen.

Lue lisää

Sairaalahoito tarjoaa turvallisen ympäristön vaikeissa tapauksissa

Avohoidon parantuneista hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksista huolimatta osa vaikeimmin oireilevista henkilöistä voi tarvita tuekseen pitkiäkin aikoja sairaalan turvallista ympäristöä. Akuutti psykoosi saattaa myös vaatia sairaalahoitoa. Varsinkin jos potilas on itsetuhoinen tai hänen käyttäytymistään ohjaavat voimakkaat aistiharhat ja harhaluulot.

Lue lisää

Terapian ja kuntoutuksen tavoitteena tuki ja sitoutuminen

Skitsofreniapotilaan hoidossa keskeistä on erilaisten hoito- ja kuntoutusmuotojen yhdistäminen siten, että ne muodostavat potilaan elämäntilanteeseen soveltuvan ja toipumista edistävän kokonaisuuden. Näitä kutsutaan psykososiaalisiksi hoitomuodoiksi.

Lue lisää

Hoito ja kuntoutus yhä useammin psykiatrista avohoitoa

Skitsofreniapotilaiden hoidon ja kuntoutuksen painopiste on parin viime vuosikymmenen aikana siirtynyt selvästi sairaaloista avohoitoon. Avohoidossa potilas asuu omassa kodissaan.

Lue lisää

Lääkehoidon tehtävä riippuu sairauden vaiheesta

Skitsofreniassa sairauden vaiheita on neljä: Akuuttivaihe, tasaantumisvaihe, vakaa vaihe ja psykoosin uusiutuminen.

Lue lisää

Uuden polven psykoosilääkkeet – lääkehoidon ensisijainen vaihtoehto

Klotsapiinin löytäminen ja sen tehon osoittaminen 1970-luvulla aloitti uuden vaiheen psykoosilääkkeiden kehitystyössä. Tuloksena tästä lääkekehityksestä 1990-luvulta alkaen käyttöön tuli useita uusia tai toisen polven psykoosilääkkeitä, joita aikaisemmin kutsuttiin myös epätyypillisiksi tai atyyppisiksi antipsykooteiksi.

Lue lisää

Mielenterveyshäiriöiden vaikutukset elämänlaatuun ovat suuria

Sairastuneiden ja heidän omaistensa elämänlaadun huomiointi on psykiatriassa erityisen tärkeä hoidon päämäärä, koska vakavat mielenterveyden häiriöt ovat usein pitkäaikaisia ja vaikutuksiltaan laajoja. Pelkkä oireiden vähentäminen ei riitä. Elämänlaadun yksiselitteinen määrittely on kuitenkin vaikeaa. Skitsofreniaa sairastavat arvioivat usein elämänlaatunsa paremmaksi kuin ympäristö, mikä on hyvä huomioida hoitoa suunniteltaessa.

Lue lisää

Kognitiivinen kuntoutus parantaa skitsofreenikon toimintakykyä

Hyvällä hoidolla skitsofreniapotilaan kognitiivisiin puutosoireisiin voidaan vaikuttaa jonkin verran. Erityisesti viimeaikaiset kognitiivisiin kuntoutusohjelmiin liittyvät tutkimustulokset ovat olleet lupaavia.

Lue lisää

Psykoosilääkkeet tärkeä osa skitsofrenian hoitoa

Psykoosilääkehoidolla on keskeinen merkitys skitsofrenian hoidossa. Psykoosilääkkeistä käytetään myös nimeä antipsykootit. Niiden vaikutuksen uskotaan perustuvan siihen, että ne tukevat viestien välitystä aivoissa.

Lue lisää

Perinteisiä psykoosilääkkeitä käytetty yli 50 vuotta

Ensimmäinen ja edelleen käytössä oleva psykoosilääke klooripromatsiini kehitettiin 1950-luvulla. Tämän jälkeen kehitettiin yli toistakymmentä klooripromatsiinin tapaan vaikuttavaa niin kutsuttua perinteistä antipsykoottia, joita aikaisemmin kutsuttiin myös neurolepteiksi.

Lue lisää